InSense

PUBLISHED : Wednesday, 23 August, 2006, 12:00am
UPDATED : Wednesday, 23 August, 2006, 12:00am

Founded in 1997, the Chinese Music Virtuosi performs Chinese instrumental pieces. Musicians include Loo Sze-wang (sheng), Chu Siu-wai (dizi), Pan Ya-sze (yangqin), Leung Oi-ying (zheng), Wong Chi-chung (huqin) and Yeung Po-wing (pipa). Today, 8pm, HK Cultural Centre, Studio Theatre, 10 Salisbury Rd, TST, HK$120 Urbtix. Inquiries: 2268 7321