A photo of Fu Zhenghua, second from left, patrolling Wangfujing shopping street. Photo: Sina Weibo A photo of Fu Zhenghua, second from left, patrolling Wangfujing shopping street. Photo: Sina Weibo
A photo of Fu Zhenghua, second from left, patrolling Wangfujing shopping street. Photo: Sina Weibo

Top Beijing police chief Fu Zhenghua heads up counter-terrorist armed patrols

A photo of Fu Zhenghua, second from left, patrolling Wangfujing shopping street. Photo: Sina Weibo A photo of Fu Zhenghua, second from left, patrolling Wangfujing shopping street. Photo: Sina Weibo
A photo of Fu Zhenghua, second from left, patrolling Wangfujing shopping street. Photo: Sina Weibo
READ FULL ARTICLE