Huang Huahua to be party secretary in Guangzhou

READ FULL ARTICLE