Cabbie swears by 'bible' according to Li Hongzhi

READ FULL ARTICLE