Wang Yuwen, Liu Congxi, Zhang Yu, and Peng Yuchang star in An Elephant Sitting Still, one of three Chinese feature films receiving their premieres at the 2018 Berlin Film Festival.
Wang Yuwen, Liu Congxi, Zhang Yu, and Peng Yuchang star in An Elephant Sitting Still, one of three Chinese feature films receiving their premieres at the 2018 Berlin Film Festival.
READ FULL ARTICLE