Hitoshi Motoshima died aged 92. Hitoshi Motoshima died aged 92.
Hitoshi Motoshima died aged 92.

Former Nagasaki mayor Hitoshi Motoshima dies aged 92

Hitoshi Motoshima died aged 92. Hitoshi Motoshima died aged 92.
Hitoshi Motoshima died aged 92.
READ FULL ARTICLE