Jiang Zemin visits Fujian province in 1994. 2nd on right is then Fuzhou city party secretary Xi Jinping. Photo: SCMP Pictures
Jiang Zemin visits Fujian province in 1994. 2nd on right is then Fuzhou city party secretary Xi Jinping. Photo: SCMP Pictures

Did Xi Jinping bypass Zhou Yongkang in his 'consultation' with retired Party leaders?

Topic |   Zhou Yongkang
Jiang Zemin visits Fujian province in 1994. 2nd on right is then Fuzhou city party secretary Xi Jinping. Photo: SCMP Pictures
Jiang Zemin visits Fujian province in 1994. 2nd on right is then Fuzhou city party secretary Xi Jinping. Photo: SCMP Pictures
READ FULL ARTICLE