Zhang Xiaoming and Hu Chunhua
Zhang Xiaoming and Hu Chunhua

Beijing confirms Zhang Xiaoming and Hu Chunhua in top regional positions

Zhang Xiaoming and president's protégé Hu Chunhua take up top regional positions

Zhang Xiaoming and Hu Chunhua
Zhang Xiaoming and Hu Chunhua
READ FULL ARTICLE