Zhu Zhangjin, Zhejiang

Party cadre Zhu Zhangjin pins hopes of food security on overseas farms

Leery of product safety in China, Zhu Zhangjin is urging farmers to invest abroad like he has

TOP PICKS

Zhu Zhangjin, Zhejiang
READ FULL ARTICLE