Liu Yiqian, arts collector and founder of Long Museum in Shanghai. File Photo
Liu Yiqian, arts collector and founder of Long Museum in Shanghai. File Photo

How Chinese billionaire collector Liu Yiqian values his art

Liu Yiqian, arts collector and founder of Long Museum in Shanghai. File Photo
Liu Yiqian, arts collector and founder of Long Museum in Shanghai. File Photo
READ FULL ARTICLE