Xi Jinping and his advisers. (Top row, left to right) Shu Guozeng, Liu He, Li Zhanshu, Ding Xuexiang; (middle row) Cai Qi, Fu Zhenhua, Xi Jinping, Huang Kunming, Chen Xi; (bottom row) Meng Qingfeng, Wang Xiaohong, Chen Yixin. Illustration: Lau Ka-kuen Xi Jinping and his advisers. (Top row, left to right) Shu Guozeng, Liu He, Li Zhanshu, Ding Xuexiang; (middle row) Cai Qi, Fu Zhenhua, Xi Jinping, Huang Kunming, Chen Xi; (bottom row) Meng Qingfeng, Wang Xiaohong, Chen Yixin. Illustration: Lau Ka-kuen
Xi Jinping and his advisers. (Top row, left to right) Shu Guozeng, Liu He, Li Zhanshu, Ding Xuexiang; (middle row) Cai Qi, Fu Zhenhua, Xi Jinping, Huang Kunming, Chen Xi; (bottom row) Meng Qingfeng, Wang Xiaohong, Chen Yixin. Illustration: Lau Ka-kuen

Inside Xi Jinping’s inner circle

Unlike other leaders, Xi Jinping has eschewed factional allies in favour of colleagues and friends

Topic |   China's 'Two Sessions' 2016
Xi Jinping and his advisers. (Top row, left to right) Shu Guozeng, Liu He, Li Zhanshu, Ding Xuexiang; (middle row) Cai Qi, Fu Zhenhua, Xi Jinping, Huang Kunming, Chen Xi; (bottom row) Meng Qingfeng, Wang Xiaohong, Chen Yixin. Illustration: Lau Ka-kuen Xi Jinping and his advisers. (Top row, left to right) Shu Guozeng, Liu He, Li Zhanshu, Ding Xuexiang; (middle row) Cai Qi, Fu Zhenhua, Xi Jinping, Huang Kunming, Chen Xi; (bottom row) Meng Qingfeng, Wang Xiaohong, Chen Yixin. Illustration: Lau Ka-kuen
Xi Jinping and his advisers. (Top row, left to right) Shu Guozeng, Liu He, Li Zhanshu, Ding Xuexiang; (middle row) Cai Qi, Fu Zhenhua, Xi Jinping, Huang Kunming, Chen Xi; (bottom row) Meng Qingfeng, Wang Xiaohong, Chen Yixin. Illustration: Lau Ka-kuen
READ FULL ARTICLE