Members of the CityU research team: (from left) Mr Zheng Huanxi, Mr Xu Wanghuai, Professor Wang Zuankai, Dr Zhang Chao and Song Yuxin.
Members of the CityU research team: (from left) Mr Zheng Huanxi, Mr Xu Wanghuai, Professor Wang Zuankai, Dr Zhang Chao and Song Yuxin.

CityU new droplet-based electricity generator: A drop of water lights up 100 small LED bulbs

Members of the CityU research team: (from left) Mr Zheng Huanxi, Mr Xu Wanghuai, Professor Wang Zuankai, Dr Zhang Chao and Song Yuxin.
Members of the CityU research team: (from left) Mr Zheng Huanxi, Mr Xu Wanghuai, Professor Wang Zuankai, Dr Zhang Chao and Song Yuxin.
READ FULL ARTICLE