The Hong Kong Golf Club in Fanling. Photo: Felix Wong The Hong Kong Golf Club in Fanling. Photo: Felix Wong
The Hong Kong Golf Club in Fanling. Photo: Felix Wong

Hong Kong Golf Club to underwrite Open prize-money

The Hong Kong Golf Club in Fanling. Photo: Felix Wong The Hong Kong Golf Club in Fanling. Photo: Felix Wong
The Hong Kong Golf Club in Fanling. Photo: Felix Wong
READ FULL ARTICLE