John Ellis is the 2019 Asia Trail Master champion. Photo: Asia Trail Master