Bahrain Football Association president Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Photo: AFP Bahrain Football Association president Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Photo: AFP
Bahrain Football Association president Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Photo: AFP

Asian soccer gets ready to welcome new president

Bahrain Football Association president Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Photo: AFP Bahrain Football Association president Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Photo: AFP
Bahrain Football Association president Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Photo: AFP
READ FULL ARTICLE