Yu Yi

Yu Yi is Digital Lead for Accenture Greater China