Xu Shaochun, chairman and chief executive officer of Kingdee. Photo: Xiaomei Chen Xu Shaochun, chairman and chief executive officer of Kingdee. Photo: Xiaomei Chen
Xu Shaochun, chairman and chief executive officer of Kingdee. Photo: Xiaomei Chen

Kingdee to target big corporations with its next-generation cloud services

Xu Shaochun, chairman and chief executive officer of Kingdee. Photo: Xiaomei Chen Xu Shaochun, chairman and chief executive officer of Kingdee. Photo: Xiaomei Chen
Xu Shaochun, chairman and chief executive officer of Kingdee. Photo: Xiaomei Chen
READ FULL ARTICLE